Guteza imbere itangazamakuru ry'umwuga kandi ryigenga

Inama Nkuru y’Itangazamakuru (MHC), yahoze yitwa HCP (High Council of the Press) yashyizweho bwa mbere n’itegeko ry’itangazamakuru  n° 18/2002 ryo kuwa 11/05/2002 (ingingo ya 73) nk’ikigo cyigenga kijyanye n’itangazamakuru.

Iteka rya Perezida N° 99/01 ryo ku wa 12/11/2002 ryakurikiyeho niryo ryagennye imiterere, imiyoborere n’imikorere yayo.

Itegeko Nshinga ry’u Rwanda ryatowe muri Kamena 2003, (ingingo ya 34) yashyizeho iki kigo kandi yongeraho ko imiterere n’imikorere yacyo bizashyirwaho n’irindi tegeko ryihariye.

Ni muri urwo rwego rero iteka rya Perezida ryabanje ryavuguruwe maze itegeko rishya rishyirwaho umukono mu 2009 riha icyari HCP izina rishya ndetse n’inshingano nshya zo kugenzura itangazamakuru ryandika, iry’amajwi ndetse n’iry’amajwi n’amashusho, maze gihabwa inshingano y’’ibanze yo guteza imbere ubwigenge, ubunyamwuga ndetse ubwisanzere bw’itangazamakuru”

Iri tegeko ryaje kongere kuvuguruwa maze risimburwa n’itegeko N º03/2013 ryo ku wa 08/02/2013 rigena inshingano, imiterere n’imikorere by’Inama Nkuru y’Itangazamakuru (MHC) ryasohotse mu igazeti ya Leta yo ku wa 11 Werurwe 2013. MHC, yahoze igenzura ibitangazamakuru noneho yahawe inshingano nshya, maze ishingwa kongera ubushobozi bw’itangazamakuru.  

Nk’uko iryo tegeko rishya ribyerekana, Inama Nkuru y’Itangazamakuru isabwa gutangiza no gushyira mu bikorwa politiki n’ingamba zizafasha itangazamakuru ryo mu Rwanda kugera ku rwego itangazamakuru ku rwego mpuzamahanga rigezeho ndetse rikanabasha kugira uruhare mu iterambere rusange ry’igihugu.

Inshingano z’ibanze za MHC

1° gukora ubuvugizi bugamije kubaka ubushobozi bw’itangazamakuru;

2° kubaka ubufatanye n’izindi nzego mu gushakisha ubushobozi bugamije kubaka ubushobozi bw’itangazamakuru;

3° gukora ubushakashatsi buhoraho bufasha kubaka ubushobozi bw’itangazamakuru;

4° kugira uruhare mu itegurwa n’ishyirwa mu bikorwa rya politiki n’ingamba biteza imbere itangazamakuru;

5° kubaka ubushobozi bwo guhanga no gukora itangazamakuru rimenyekanisha kandi rigateza imbere indangagaciro, umuco, n’ibikorerwa mu Rwanda;

 6° gushyikirana, gufatanya no gukorana n’izindi nzego zo mu gihugu, mu karere no ku rwego mpuzamahanga bihuje inshingano;

 

7° gufasha mu ishyirwaho ry’urubuga rubereye kandi rworohereza ishoramari mu itangazamakuru;